Juridische zaken

Wie ben ik

Mijn site adres is: https://schrijverophakken.nl.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamel ik de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op de site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doe ik voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je de inlogpagina bezoekt, sla ik een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, bewaar ik enkele cookies in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie deel ik  je gegevens

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan ik vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat ik ze moet modereren.

Voor gebruikers die zich op de site registreren (indien aanwezig), sla ik ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die ik van je heb, inclusief alle gegevens die je mij opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat ik alle persoonlijke gegevens die ik van je hebben wis. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar ik  je gegevens naartoe stuur

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie services. 

De kleine lettertjes

Art. 1 Dit is een overeenkomst voor een specifieke opdracht.

Art. 2 Dus geen dienstverband. 

Art. 3 We kiezen hier bewust voor. 

Art. 4 Ik kan geen uitkering aanvragen bij WW of WIA.

Art. 5 Deze overeenkomst is vergelijkbaar met de door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst.

Art. 6 We leggen in deze overeenkomst de voorwaarden vast waaronder ik mijn werkzaamheden verricht.

Art. 7 We leggen een uiterlijke einddatum van deze overeenkomst vast.

Art. 8 Ik voer de werkzaamheden naar eigen inzicht uit. 

Art. 9 Ik doe dat op basis van de overeengekomen auteursinstructies of het briefingsdocument.

Art. 10 En houd me daarbij aan de geldende kwaliteitsnormen van de beroepsvereniging.

Art. 11 <naam opdrachtgever> is akkoord dat ik voor meerdere opdrachtgevers werk. 

Art. 12 Ik ben verantwoordelijk voor verzekeringen tegen het risico van inkomensverlies, zoals bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Art. 13 ‘No cure, no pay’ Als mijn prestatie tekortschiet, breng ik geen kosten in rekening.

Art. 15 Deze overeenkomst valt onder het Nederlands recht.

Art. 16 Optioneel: We maken afspraken over het auteursrecht van de werkzaamheden. 

Art. 1 Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een uitgeefovereenkomst (in geval van afspraken over auteursrechten), dan wel overeenkomst van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW.

Art. 2 Partijen uitdrukkelijk geen privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst beogen aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.

Art. 3 Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.

Art. 4 Partijen zich realiseren en ermee instemmen, dat keuze voor gebruik van een modelovereenkomst waarin de gelijkgesteldenregeling en thuiswerkersregeling buiten toepassing worden gelaten inhoudt dat Tekstschrijver geen aanspraak kan maken op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Art. 5 Deze overeenkomst is vergelijkbaar met de door de Belastingdienst opgestelde modelovereenkomst.

Art. 6 We leggen in deze overeenkomst de voorwaarden vast waaronder ik mijn werkzaamheden verricht.

Art. 7 We leggen een uiterlijke einddatum van deze overeenkomst vast.

Art. 8  Tekstschrijver is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever uit te voeren. Van ‘in dienst’ (werkgeversgezag) in de zin van boek 7:610 e.v. BW is dan ook geen sprake.

Art. 9 Dit laat onverlet dat Tekstschrijver gevolg zal geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen over het resultaat van de opdracht, zoals het onderwerp, het aantal woorden, keuze voor spelling en/of terminologie en/of opsommingen en/of inrichting van noten, aanwijzingen over aansluiten bij de redactionele formule, aanlevering van kopij/deadlines, het onderwerp van de opdracht, formaat en/of omvang van de bijdrage en andere instructies ter concretisering van de te verrichten diensten binnen het kader van de opdracht. De specifieke instructies per opdracht bevestigt opdrachtgever separaat aan tekstschrijver middels een email of ander communicatiemiddel.

Art. 10 Tekstschrijver dient de werkzaamheden goed en deugdelijk uit te voeren, wat onder meer betekent dat wordt gewerkt conform de in de branche geldende normen en richtlijnen, zoals journalistieke principes en de gebruikelijke kwaliteitsnormen ten aanzien van spelling en stijl.

Art. 11 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat tekstschrijver ook voor andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Art. 12 Betaling vindt plaats ofwel per stuk (afgerond artikel of nieuwsbericht, fotoserie, omslagontwerp etc.), ofwel op basis van omzetcijfers (royaltybasis), al niet met voorschot (al dan niet terugvorderbaar) ofwel per uur. Bij onverhoopt tekortschietende prestatie komt herstel voor eigen risico en rekening van Tekstschrijver.

Art. 15 Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot deze overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Art. 16 Optioneel: Met Auteur/redactiemedewerker maakt Uitgeverij afspraken over de intellectuele eigendomsrechten op Werken (in de zin van de Auteurswet) die hij tot stand brengt -of heeft gebracht- binnen het kader van deze overeenkomst, inclusief wanneer Auteur/redactiemedewerker in de zelfstandige uitoefening van beroep of anderszins buiten loondienst een Werk tot stand brengt en dit op eigen initiatief of in opdracht ter publicatie aanbiedt aan Uitgeverij. Deze afspraken worden vastgelegd in algemene voorwaarden of een ander document behorende bij deze overeenkomst.

 *1 Auteur/redactiemedewerker is een persoon die met arbeid van creatieve aard meewerkt aan de redactionele leiding en/of redactionele samenstelling van de vorm en/of inhoud van een werk dat door een uitgever kan/zal worden gepubliceerd, zoals journalist, cartoonist, columnist, eindredacteur, fotograaf, illustrator, vormgever en vertaler. Deze definitie is afkomstig uit het Convenant Eigen Verklaring tussen Belastingdienst, UWV en NUV uit 2008.